פעולות שיש להשלים עד ליום 31/1/2016

על פי פקודת מס הכנסה, להלן הנושאים שיש להשלים עד ליום 31/1/2016: תשלום המס על הכנסות שכירות שהתקבלו בשנת 2015 בשיעור 10%  תשלום המס על רווחי ניירות ערך שלא נוכה מהם המס במקור (לדוגמא, ני"ע שהוחזקו בחשבון ברוקר בחו"ל או שהיה פטור מניכוי מס במקור מריווחי הון מני"ע. השלמת תשלמי מקדמות לשנת 2015. תשלומי מקדמות בגין שנת 2015 שישולמו עד 31/1/2016 –  לא יוטלו בגינם ריבית והפרשי הצמדה.

השארת תגובה