תיקוני חקיקה בנושא בעל מניות מהותי בחברת מעטים

בשנים האחרונות ניסתה רשות המיסים לחסום את תכנון המס הנובע משימוש ב"חברות ארנק" ובמשיכות כספים של בעל מניות מהחברה. התכנון הוא שנותן שרותים ללקוח פועל באמצעות חברה ולא כשכיר של הלקוח וכך נהנה נותן השרותים משיעור מס מופחת או שבעל השליטה מושך כספים מהחברה ללא תשלום מס (הגדלת יתרת החובה שלו בחברה).

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2017 נחקקו מספר חוקים שנועדו להילחם בתכנוני מס אלו.

הכנסה של חברת מעטים

במקרה זה נקבע כי הכנסה של חברת מעטים (עד 5 בעלי מניות) הנובעת מפעילות של יחד בעל שליטה בחברת המעטים, היא תחשב הכנסתו של היחיד אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. ההכנסה הינה מיגיעה אישית (הכנסה אקטיבית) אם היא נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם כנושא משרה או שהיחיד מעניק שירותי ניהול וכדומה, והיחיד הינו נושא משרה באותו חבר בני אדם.
 2. ההכנסה הינה מיגיעה אישית אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור גוף אחר והוא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו (כלומר, באופן פורמלי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין היחיד לבין הגוף האחר).
 3. לענין סעיף 2 לעיל, יראו את פעילות היחיד כפעולות הנעשות על ידי עובד עבור מעסיקו, למרות כל דין או הסכם חתום, אם מקורן של 70% או יותר מסך ההכנסות של חברת המעטים בשנת המס הינו בשרות שניתן על ידי היחיד בעל השליטה בחברת המעטים.
 4. הוראות פסקה 3 לעיל לט יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

חלוקת דיבידנד מחברת מעטים

 1. במקרה וחברת מעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנה מסויימת, עד תום חמש שנים לאחר שנת מס פלונית וכי רווחיה הצבורים עולים על חמישה מליון שקלים חדשים ויש בידה לחלק את רווחיה מבלי להזיק לקיום החברה, רשאי מנהל רשות המיסים להורות לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה לשנת המס כאילו חולקו כדיבידנד. כאמור מתוך רווחים אלו, כל עוד חולקו לבעל מניות יחד, יש לנכות מס בשיעור 25% (או 30% לבעל מניות מהותי).
 2. שיעור המס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי יהיה 25% (ולא 30%) אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • מדובר בדיבידנד שחולק ברווחים שנצברו על ליום 31 בדצמבר, 2016.
  • ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה המחלקת והתקבלה בידי בעל המניות עד ליום 30 בספטמבר, 2017.
  • בכל אחת מהשנים 2017 – 2019, הסכום הכולל של הכנסת העבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה המחלקת לא פחת ממוצע התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין בשנות המס 2015 ו- 2016.

לצפייה בחוק המלא לחץ כאן

 

 

השארת תגובה