דיבידנד בשיעור מופחת לבעל מניות מהותי בחברה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 נקבע כי על דיבידנד שתחלק חברה לבעל מניות מהותי יוטל מס בשיעור של 25% (במקום 30% על דיבידנד לבעל מניות מהותי), בהתקיים התנאים הבאים:

  1. הדיבידנד מחולק מרווחים שנצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר, 2016.
  2. הדיבידנד יחולק בפועל וישולם (כולל המס בגינו) החל מיום 1 בינואר, 2017 ועד 31 בספטמבר, 2017.
  3. ההכנסה של בעל השליטה מקבל הדיבידנד בשנים 2017-2019 (משכורות, דמי ניהול, ריביות והצמדות או כל תשלום אחר) לא תפחת ממוצע ההכנסות הנ"ל בשנים 2015-2016 (לא כולל הדיבידנד כאמור).

אוסיף ואומר כי בעלי שליטה עם יתרת חובה בחברה שבשליטתם יכולים לנצל הוראה זו ולהקטין או לכסות את יתרת החובה שלהם בחברה תוך תשלום מס מופחת.

קישור לחוזר מס הכנסה מספר 1/2017 – הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017

קישור לתוספת להוראת שעה 1/2017 – הנחיות למייצגים – דיווח ושידור דיבידנד לבעל מניות מהותי מכוח הוראת השעה

 

השארת תגובה