מהפכה לבעלי שליטה – איסור על משיכות בעלים ויתרות חובה בחברה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2017 (להלן – "החוק"), התווסף סעיף 3(ט)1 המטפל במשיכות בעלים של בעלי שליטה בחברות.

הסעיף מגדיר משיכה מחברה את המשיכות הבאות – כספים, נכסים, הלוואה שהתקבלה מהחברה, השאלת כספים, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות, דירת מגורים, ערובה או ביטחון שהעמידה החברה לזכות בעל השליטה בה וכל נכס אחר שנמשך מהחברה או הועמד לזכות בעל המניות.

עוד קובע החוק כי ההתחשבנות תעשה בשנה שלאחר המשיכה, כלומר, בדוחות הכספיים לשנת 2016 תקבע יתרת הבעלים בחברה (יתרת החו"ז) ובשנת 2017 יש לשלם עליה מס מלא.

תשלום המס יהיה כדלקמן:

1.      יימשך דיבידנד עבור בעל המניות של החברה, עד לגובה העודפים, תוך התחשבות במבחנים שיש בחוק החברות למשיכת דיבידנדים (מבחן הפירעון ומבחן הרווחים).

2.      אם נותרה יתרת חובה לבעל המניות, והוא מועסק בחברה, אזי היתרה תחשב כהכנסת עבודה.

3.      אם אין יחסי עובד מעביד, אזי היתרה תחשב כהכנסה מעסק או משלח יד של בעל המניות.

יש לשים לב כי מדובר בחקיקה מהפכנית שחמקה מעינם של בעלי השליטה. החל מכניסת חוק זה לתוקף משיכות הבעלים משולמות במלואם ומשולם עליהן מלוא המס ללא יכולת ערעור. החוק מוסיף וקובע תקרה של 100,000 ₪ אותה לא יראו כמשיכת בעלים. אולם כל סכום מעל תקרה זו יחוייב במס כאמור.

לפיכך, יש לשים לב לנקודות הבאות:

1.      סעיף זה מייתר את הדיונים מול מס הכנסה בנוגע לסיווג של משיכת הבעלים. החובה לסגירת היתרה בכל שנה ושנה הינה על הנישום. נישום שלא יסגור את יתרת הבעלים עובר על החוק!

2.      בדוחות לשנת 2016 יש לתת באור לגבי השפעת סעיף זה (אם ישנה השפעה) כאירועים לאחר תאריך המאזן. כל חברה תבדוק האם יש גם צורך כבר בדוחות 2016 לבצע הפרשה למס בדין המשיכות.

3.      יש לבדוק כבר עכשיו את יתרת הבעלים ולבדוק איך ניתן לסגור אותה.

 

בנוסף, נקבע בחוק כי ניתן יהיה לחלק דיבידנד לבעלי שליטה בשיעור 25% (במקום 30% כיום) כדי לתמרץ בעלי שליטה לסגור את יתרת החובה שלהם. שיעור מס מטיב זה תקף עד לסוף חודש ספטמבר, 2017 (שימו לב כי בחודש זה חלים חגי תשרי ולכן כדאי לא להגיע לרגע האחרון אלא להיערך מראש).

לסיום, חוק זה הינו מהפכה שלמה בנוגע לבעלי שליטה בחברה ולא נראה כי משמעותו הופנמה על ידי בעלי השליטה במשק. החוק סוגר פרצה שהיוותה כר פורה למשיכות כספים מחברה על ידי בעלי השליטה ולתכנוני מס רבים. היום כניסת החוק (שנת 2017) לא תותר יותר משיכות בעלים ועל הבעלים לסגור יתרות החובה שלהם. החוק מטיל חובה זו על החברה ועל הבעלים שלה ונקודה זו אינה נתונה לוויכוח.

מוטב יעשו בעלי השליטה אם יפנימו שינוי חד זה ויפנו לקבלת ייעוץ מקצועי בהקדם כדי להיערך בהקדם להשפעה האפשרית של חוק זה עליהם.

השארת תגובה