קיצור שבוע העבודה בישראל ל- 42 שעות

ביום 15 במרץ, 2018 נחתם צו הרחבה במשק בישראל המקצר את שבוע העבודה במשק בשעה אחת. לפיכך, שבוע עבודה יהיה בן 42 שעות ושעות עבודה בחודש יהיו 182 שעות (במקום 186 עד היום).

בנוסף, נקבעו בצו ההרחבה ההוראות הבאות:

  1. השעה שתקוזז תקבע על פי צרכי העבודה , תוך התחשבות בעובדים.
  2. היה ועובד יעבוד את השעה הנ"ל, היא תחשב לשעות נוספות בשיעור 125%

 

הוראות צו זה יכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2018.