עבודת בני נוער בחופש הגדול

החופש הגדול כבר בפתח, וכמו בכל שנה עולה שאלת ההעסקה של בני הנוער שיוצאים לעבוד . להלן מדריך קצר המתמצת את זכויות הנערים/ות  העובדים וחובות המעסיקים .

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 (להלן: "החוק"), קובע את התנאים להעסקת בני נוער במהלך החופש ובשנת הלימוד. על פי החוק, אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 15. להלן ציטוט רלוונטי מהחוק:

ילד מגיל 15 ומעלה שחל עליו לימוד-חובה לפי חוק לימוד-חובה, מותר להעסיקו בחופשת לימודים,  ואין להעסיקו במהלך שנת הלימודים, אלא אם התקיים אחד מאלה:

(1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

(2) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.

(3) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

צעיר (מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה), שחל עליו לימוד חובה, וכן מי שמלאו לו 18 שנה ועדיין חל עליו לימוד חובה, מותר להעסיקו בחופשת לימודים, וכן מותר להעסיקו במהלך שנת הלימודים שלא בשעות הלימודים. אין להעסיקו בשעות הלימודים אלא אם התקיים אחד מאלו:

(1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953;

(2) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.

(3) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

עוד קובע החוק תנאים והגבלות לגבי העסקת בני נוער כגון איסור העסקה בשעות נוספות, חופשה, מחלה, חובת תשלום נסיעות וכדומה.

להלן שכר המינימום החודשי והשעתי, לבני נוער, לפי הגיל:

בהתאם לסעיפים 20, 21 לחוק, מותר להעסיק נער לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות. ואולם, נער בן 16 ומעלה העובד במקום בו מותר לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, מותר להעסיקו עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.