מדריך לדרישת פיצויים בגין נזק עקיף במבצע שומר החומות

תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף במבצע "שומר החומות"

רשות המיסים פתחה את האפשרות לעסקים להגיש בקשה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו להם במבצע "שומר החומות" ברצועת עזה.

מסלולי הפיצוי:
1. "נזק עקיף" במסלול שכר – נזק שנגרם למעסיק בשל תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר מעבודות לצורך השגחה על ילדו בשל סגירת מוסד חינוך ו/או בעקבות הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו עובד העובד, כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה או בשל אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה. ועבור עובד המתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מגבול רצועת עזה: יום בו נעדר העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני.
2. "נזק עקיף" במסלול מחזורים – נזק שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים שהוא תוצאה של מבצע שומר החומות, ולא מכל גורם אחר. חישוב הפיצויים מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2019 (בהתאם לשיטת הדיווח של הניזוק), שמוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת
3. "נזק עקיף" במסלול חקלאות – מסלול זה חל על ניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, כאשר מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע
4. "נזק עקיף" במסלול אדום – ניזוק ביישוב ספר או שעסקו מצוי באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לרשימה המצורפת בנספח ב' בהוראת ביצוע, לגבי נזק שאירע באזור האמור, יהיה רשאי לבחור בין פיצויים לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות
מי זכאי להגיש תביעה לפיצוי?
תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הוראת השעה.
• עסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין הגשת בקשה למענקי קורונה לתקופת הזכאות מאי יוני 2021 (מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה, מענק הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).
• עסקים מ-40 ק"מ ועד 80 ק"מ שהגישו תביעה לפיצויים בשל שומר החומות יכולים להיות זכאים למענק הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי-יוני 2021, אולם אינם יכולים להיות זכאים למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו.

תנאים נוספים:
1. במסלול שכר
• עבור עובד המתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מגבול רצועת עזה: הפיצויים בגין היעדרות יינתן לשני בני הזוג גם יחד ובלבד שהיעדרותם בשל המצב הביטחוני.
• לעובד המתגורר באזור שבין 7 ל- 80 ק"מ מגבול רצועת עזה (בהתאם למפה ולרשימות היישובים):
o הפיצוי בגין היעדרות יינתן לעובד שנעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף בשל הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות, ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב הנכלל ב"אזור המיוחד" כהגדרתו בתקנות (הוראת השעה).
o או: לבן זוג אחד בלבד כאשר מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
 העובד נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו
 אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד
 גיל הילד אינו עולה על 14 שנים.
o הוא אדם עם מוגבלויות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
2. במסלול מחזורים – ירידת המחזורים נובעת כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מכל גורם אחר.
3. במסלול חקלאות – עסק חקלאי הנמצא באזור שעד 7 ק"מ מרצועת עזה או שהוא נמנה ברשימת יישובי הספר בעוטף עזה והגיש תביעה במסלול אדום, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה
סכום הפיצויים המשולמים:
להלן סכום הפיצויים המחושב בכל מסלול:
• במסלול שכר – סכום הפיצויים יהיה בסך של 430 ש"ח ליום עבודה מלא (כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד השכיר/עצמאי העובד במוסד חינוך).
• במסלול מחזורים – סכום הפיצויים ייקבע בהתאם להשוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות – תקופת הבסיס בשנת 2019 לעומת המחזור בתקופת הזכאות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.

עסקים חדשים
• עסק שנפתח בין התאריכים 2 במאי 2019 ועד 29 בפברואר 2020 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש פברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
• עסק שנפתח בין התאריכים 2 במאי 2020 ועד 30 באפריל 2021 – מחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי חישוב ממוצע מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2021, מחולק במספר חודשי הפעילות. אם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור הממוצע יוכפל ב-2.
• עסק שנפתח בין התאריכים 1 במרס 2020 ועד 30 באפריל 2020 – המחזור בתקופת הבסיס ייקבע לפי הדיווח למע"מ בחודש מאי 2020 ואם הניזוק מדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, המחזור שדווח בחודשים מאי ויוני 2020.
• במסלול חקלאות – סכום קבוע בהתאם לאזור בו נמצאים השטחים החקלאיים של המגדל כשהוא מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים אלו.
גובה הפיצויים
• במסלול השכר והחקלאות, ללא תקרה.
• במסלול מחזורים – גובה הפיצויים לא יעלה על 1.5 מיליון ש"ח.

מה צריך לצרף לתביעה
מסלול שכר
• מילוי גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.
• המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק.

העובד יתבקש להצהיר על ההיעדרות ולשלוח למערכת אישור על כך.
תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי יום היעדרות
הגשת תביעה תתאפשר החל מיום 20.7.2021 ועד 19.10.2021

להלן הקישור להודעה של רשות המיסים
בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו לברורים אן להתייעצות,

יהודה משב, רו"ח
נייד 052-3875412
מייל yehuda@mashav-cpa.com

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

השארת תגובה